Odpowiedzialność producenta i dystrybutora

Odpowiedzialność producenta i dystrybutora

KRSiO przypomina, że odpowiedzialność za produkty spoczywa na ich producencie lub dystrybutorze. Nie ma możliwości wyzbycia się odpowiedzialności za środek spożywczy. Można ewentualnie zabezpieczyć się za pomocą umowy np. z producentem w Chinach, że zrekompensuje on ewentualne straty. Nie funkcjonuje proste przeniesienie odpowiedzialności na producenta chińskiego. To dystrybutor ponosi odpowiedzialność jako producent. KRSiO może wskazać doradców, którzy poinformują jakie substancje są dopuszczone do stosowania w tego typu żywności oraz na jakie parametry jakościowe zwrócić uwagę. Pomogą też opracować zgodne z prawem oznakowanie produktu. W przypadku przystąpienia firmy do KRSiO umożliwiamy konsultacje w tym zakresie. Obowiązki i odpowiedzialność producenta reguluje rozporządzenie WE 178/2002 (art. 17 i 19).

Artykuł 17
Obowiązki
1. Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

Artykuł 19
Odpowiedzialność w zakresie żywności: podmioty działające na rynku spożywczym
1. Jeżeli podmiot działający na rynku spożywczym uważa lub ma podstawy, aby sądzić, że środek spożywczy przez niego przywożony, wyprodukowany, przetworzony, wytworzony lub rozprowadzany nie jest zgodny z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności, natychmiast rozpocznie postępowanie w celu wycofania danej żywności z rynku, na którym ta żywność przestała znajdować się pod jego bezpośrednią kontrolą jako początkowego podmiotu działającego na rynku spożywczym i powiadomi o tym właściwe władze. W przypadku gdy produkt mógł dotrzeć już do konsumenta, operator skutecznie i dokładnie poinformuje konsumentów o przyczynach jego wycofania i w razie konieczności odbierze od konsumentów produkty już im dostarczone, jeżeli inne środki nie byłyby wystarczające do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia.
2. (7) Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za handel detaliczny lub działalność związaną z dystrybucją, nie dotyczącą pakowania, etykietowania, bezpieczeństwa lub nienaruszalności żywności, rozpocznie w granicach swojej działalności postępowanie mające na celu wycofanie z rynku produktów niezgodnych z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności i będzie współdziałał w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności przekazując stosowne informacje konieczne do śledzenia żywności, uczestnicząc w działaniach podejmowanych przez producentów, przetwórców, wytwórców i/lub właściwe władze.
3. (8) Jeżeli podmiot działający na rynku spożywczym uważa, że środek spożywczy, który wprowadził na rynek może być szkodliwy dla zdrowia ludzi lub ma podstawy, aby tak sądzić, niezwłocznie informuje o tym właściwe władze. Podmioty te informują właściwe władze o działaniach podjętych w celu zapobiegnięcia ryzyka dla konsumenta finalnego i nie powinni uniemożliwiać lub zniechęcać nikogo od współpracy, zgodnie z prawem krajowym i praktyką prawną, z właściwymi władzami, jeżeli działania takie mogą zapobiec, zmniejszyć lub zlikwidować ryzyko związane z tą żywnością.
4. Podmioty działające na rynku spożywczym współpracują z właściwymi władzami podczas działań podejmowanych w celu uniknięcia lub zmniejszenia ryzyka związanego z dostarczaną lub dostarczoną przez siebie żywnością.

Powrót do listy