Polityka prywatności

I. Przetwarzanie danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie http://www.krsio.org.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest stowarzyszenie Krajowa Rada Suplementów i Odżywek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64 (00-872 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  0000218932, (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 5272457437, REGON: 015885870. Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila pod adres: info@krsio.org.pl lub dzwoniąc pod numer 604-412-404.

2.     Dane osobowe będą przetwarzane:

a. w przypadku posiadania konta w Serwisie – w celu prowadzenia konta użytkownika w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b. w przypadku zapisania się do newslettera – w celu realizacji usługi newslettera, (wysyłania treści merytorycznych oraz aktualnych informacji o wydarzeniach, publikacjach, stowarzyszeniu i jego działalności) oraz w celu promowania przez to stowarzyszenia i jego działalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usługi newslettera lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed świadczeniem tej usługi oraz na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest promowanie stowarzyszenia i jego działalności),

c. w przypadku skierowania do administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty - w celu skontaktowania się, odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest możliwość ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami),

e. w celach analitycznych, statystycznych oraz dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Serwisu i dostosowania treści do potrzeb i preferencji użytkowników - na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tym interesem jest prowadzenie analiz i statystyk aktywności użytkowników oraz ich potrzeb i preferencji, służące dostosowaniu funkcjonalności Serwisu i prowadzonej działalności, zapewnienie właściwego działania Serwisu i dostosowanie treści do potrzeb i preferencji użytkowników).

3.     Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi w imieniu administratora, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi IT, usługi hostingu poczty elektronicznej, usługi hostingowe i obsługi strony internetowej, dostawcy narzędzi analityki internetowej,a takżeuprawnionym pracownikom administratora, czy organom i podmiotom, którym administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.     Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko, gdy zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia, zapewnione w szczególności:

a. za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, 

b. w przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych - za pomocą współpracy z podmiotami objętymi programem Privacy Shield, zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

Użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie wniosku złożonego administratorowi.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia konta użytkownika w Serwisie, wysyłania newslettera, zrealizowania zapytania – do czasu zakończenia świadczenia usługi, natomiast w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (celu określonym w pkt 2 b, c, d, e) do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że wystąpi inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie (w szczególności gdy uzasadnia to potrzeba ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń, czy obrony przed nimi). 

6. Użytkownik może domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany - przenoszenia danych.

7. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora (pkt 2 b, c, d, e) użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, dane nie będą już przetwarzane do takich celów. Jeżeli natomiast sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w innych celach niż marketingowe, dane przestaną być przetwarzane chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, takich jak posiadanie konta, korzystanie z usługi newslettera czy formularza kontaktowego. 

10. Używany w niniejszej polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II.Informacja o plikach cookies i narzędziach analityki internetowej

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Zazwyczaj obejmują one unikalny numer, nazwę strony, z której takie pliki pochodzą i czas ich znajdowania się na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

3. Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach. 

4.  Serwis korzysta z plików cookies w następujących celach:

a. statystycznych, w szczególności w celu umożliwienia administratorowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu, co pozwala na udoskonalenie struktury i zawartości Serwisu,

b. zapewniania właściwej funkcjonalności Serwisu i utrzymania sesji użytkowników Serwisu.

5. Użytkownicy Serwisu mogą skonfigurować używane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarkę internetową), aby uniemożliwiało ono przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowym użytkowników Serwisu.

6. Użytkownicy Serwisu mogą też usunąć zapisane już pliki cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, czy programy, narzędzia  do tego dedykowane. 

7. Aby skonfigurować ustawienia plików cookies, należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronach poszczególnych przeglądarek, w szczególności:

a. Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

b. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,

c. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer,

d. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

8. Ograniczenie czy wyłączenie stosowania plików cookies może wpływać na niektóre funkcjonalności Serwisu.

9. Serwis korzysta także z Google Analytics, będącego narzędziem do analityki internetowej spółki Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies w celu analizowania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i prowadzenia w tym zakresie statystyk. Informacje zawarte w tych plikach cookies, dotyczące korzystania przez użytkowników z Serwisu, przekazywane będą spółce Google Inc. Szczegółowy opis działania Google Analytics oraz polityka prywatności i bezpieczeństwa danych znajduje się  pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Użytkownik Serwisu może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez pobranie bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10.  Informacje zawarte w tych plikach cookies, dotyczące korzystania przez użytkowników z Serwisu, przekazywane będą w ramach usługi Google Analytics spółce Google Inc. Spółka Google Inc. ma główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co oznacza, że dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego. Spółka Google Inc. jest podmiotem objętym programem Privacy Shield, zatwierdzonym przez Komisję Europejską, co wskazuje na odpowiednie zabezpieczenie danych.