Komitet Stały REx

Prof. n. farm. dr hab. Iwona Wawer

29.04.2015

Przewodnicząca Rady Eksperckiej KRSiO, emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Obecnie Kierownik Zakładu Zielarstwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Zajmuje się zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR w badaniach związków izolowanych z roślin oraz leków. W swoim dorobku ma ponad 230 publikacji naukowych, monografii, książki o aronii i suplementach diety.

Mec. Magdalena Wawrzyniak

27.04.2015

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym, firmom z branży wyrobów medycznych oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi.

dr Andrzej Balicki

27.04.2015

Radca prawny, szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.; rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków obronił na Uniwersytecie Warszawskim; stypendysta Uniwersytetów w Liège i Leuven, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Collegium Invisibile; członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; doradza w szczególności podmiotom świadczącym usługi medyczne, producentom leków, wyrobów medycznych i żywności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego, a także prawa konkurencji; jest częstym prelegentem na konferencjach branżowych i autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013).

dr n. prawnych Ewa Butkiewicz

21.04.2015

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za praktykę life science i postępowań regulacyjnych oraz praktykę usług płatniczych. Posiada tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwinęła i nadzoruje praktykę kancelarii w dziedzinie life science. Jest Przewodniczącą Grupy Life Science w ramach Lex Mundi, jednego z największych niezależnych stowarzyszeń firm prawniczych na świecie. Zajmuje się prawem farmaceutycznym, prawem żywnościowym, regulacjami dotyczącymi kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Reprezentuje klientów z sektora life science w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sporach patentowych. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła jako doradca w 2003 roku. Od listopada 2004 roku jest wspólnikiem kancelarii.

dr hab. n. farm. Katarzyna Paradowska

19.04.2015

Pracuje na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta; doktorat w dziedzinie nauk farmaceutycznych; rozprawę habilitacyjną obroniła w tej samej dyscyplinie. Główny temat zainteresowań to zastosowanie technik Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (zarówno w roztworze jak w ciele stałym) oraz modelowania molekularnego w badaniu struktury nowo syntetyzowanych związków chemicznych o potencjalnym działaniu leczniczym oraz związków izolowanych z surowców roślinnych, szczególnie tych wykazujących aktywność biologiczną. Zajmuje się także badaniem składu i właściwości antyoksydacyjnych produktów farmaceutycznych i żywnościowych, w szczególności: żywności funkcjonalnej i suplementów diety, ekstraktów roślinnych, kosmetyków i ich składników.

dr n. prawnych Żaneta Zemła-Pacud

18.02.2015

Radca prawny w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science. Dr nauk prawnych, autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz  licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji life science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ochronie własności przemysłowej, w tym – ochronie danych regulacyjnych i ochronie know-how. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i life science o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia dla sektora biznesu, rzeczników patentowych i sędziów. Jako ekspert współpracuje z UPRP oraz WIPO. Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów naukowych, m.in. członkiem-założycielem interdyscyplinarnej sieci naukowej IP in Agriculture. Jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje projektem badawczym Regulatory Data Protection in European IP Law, oraz stypendystką Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Międzynarodowych Studiów Własności Intelektualnej w Strasburgu.