Statut

STATUT   

Krajowej Rady Suplementów i Odżywek

Tekst jednolity po zmianach z dnia 16 września 2020 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne  

§1

Stowarzyszenie pod nazwą "Krajowa Rada Suplementów i Odżywek" zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizowania celów Stowarzyszenia, może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

  §7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wspieranie rozwoju branży suplementów i odżywek.
 2. Działalność oświatowa poprzez prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz edukacyjnej w zakresie suplementów i odżywek.
 3. Ochrona zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu suplementacji diety.
 4. Działanie na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najnowszych osiągnięć nauki z zakresu suplementacji diety.
 5. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych zaangażowanych w branżę suplementów i odżywek.

§8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 1. Współpracę z jednostkami państwowymi, jednostkami Unii Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
 2. Tworzenie i upowszechnianie nowych metod i technik dotyczących propagowania, stosowania i produkcji suplementów diety oraz odżywek
 3. Współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie przedmiotem działania Stowarzyszenia
 4. Rozpowszechnianie szczegółowych i rzetelnych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz roli suplementów diety i odżywek we właściwej diecie, w szczególności poprzez przekazywanie naukowych informacji o odżywianiu mediom, konsumentom oraz członkom Stowarzyszenia
 5. Wspieranie badań i rozwoju w zakresie stosowania suplementacji diety i żywności oraz odżywek
 6. Tworzenie korzystnych politycznych i prawnych warunków działania branży suplementów i odżywek umożliwiających  rozwój tego sektora
 7. Reprezentowanie interesów swoich członków na drodze sądowej
 8. Promocję Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz wysokich standardów bezpieczeństwa przy sprzedaży wolnorynkowej
 9. Doradztwo i pomoc organizacyjną, ekonomiczną  oraz szkoleniową wobec członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia
 10. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
 11. Stworzenie platformy wymiany informacji, możliwości współpracy oraz wzajemnej pomocy między swoimi członkami.

§9

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dla realizacji celów statutowych może powoływać jednostki wewnętrzne w formie stosownej uchwały oraz określać dla nich regulaminy. 

§10

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

Rozdział III

Członkostwo

§11

Członkami zwyczajnymi mogą być:

 1. Pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełnie praw publicznych oraz
 2. Cudzoziemcy, także nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zaangażowani w produkcję lub import lub sprzedaż lub badania suplementów diety  bądź odżywek.

§12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne, które w ramach działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są zaangażowane w produkcję lub import lub sprzedaż lub badania suplementów diety bądź odżywek bądź zajmują się doradztwem dla takich podmiotów.

§13

Członkom, którzy zgłosili swój akces przed zarejestrowaniem Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym przysługuje tytuł Członka Założyciela.

§14

 1. Członkami Stowarzyszenia stają się osoby fizyczne i prawne, które przedstawią rekomendację co najmniej 2 członków zwyczajnych oraz 1 członka wspierającego oraz złożą pisemną deklarację przystąpienia  zaakceptowaną stosowną uchwałą Zarządu. W przypadku osób fizycznych reprezentujących członka wspierającego rekomendacja powinna pochodzić od członka, którego ta osoba reprezentuje.
 2. Od uzasadnionej uchwały odmawiającej przyjęcia na członka wspierającego Stowarzyszenia, przysługuje  odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§15

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Zrzeczenia się członkostwa poprzez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego
 2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
 3. Śmierci lub ubezwłasnowolnienia oraz w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie pozbawienia praw publicznych członka będącego osobą fizyczną
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 5. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§16

Skreślenia z listy członków  dokonuje Zarząd, ma ono charakter deklaratoryjny.

§17

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. Działalności sprzecznej z niniejszym Statutem bądź uchwałami Stowarzyszenia
 2. Zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej  jeden okres składkowy
 3. Na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ustępie 1
 4. W przypadku stwierdzenia, że członek trwale zaprzestał działalności związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia
 5. W momencie uprawomocnienia się postanowienia o orzeczeniu upadłości członka bądź kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
 6. Na skutek orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§18

Decyzję w przedmiocie wykluczenia członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia jednomyślnie.

§19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od dnia, w którym mu ją doręczono. Odwołanie doręczane jest Zarządowi Stowarzyszenia, który jest obowiązany do umieszczenia przedmiotowej kwestii w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§20

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Stosowania się do postanowień statutowych
 2. Czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia  
 3. Stosowania się do kodeksu etycznego Stowarzyszenia
 4. Przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
 5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia 
 6. Dbania o wizerunek branży suplementów i odżywek
 7. Regularnego opłacania składek bądź uiszczania innych zobowiązań finansowych na rzecz Stowarzyszenia.

§21

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego
 2. Uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia 
 3. Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, w szczególności składania wniosków i opinii oraz skarg we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
 4. Nieodpłatnego korzystania z wszelkich urządzeń i dorobku Stowarzyszenia przeznaczonych do wspólnego użytku
 5. Uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą
 6. Składania wniosków we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia

§22

Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w paragrafie poprzedzającym, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§22a

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która odznaczyła się znacznym wsparciem na rzecz Stowarzyszenia lub jego powstania, utożsamiająca się z celami Stowarzyszenia, pod warunkiem przyjęcia przez nią członkostwa honorowego.
 2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia wymienione w § 21 Statutu, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy  może uczestniczyć jedynie z głosem doradczym w obradach władz statutowych Stowarzyszenia.
 4. Ponadto członek honorowy zostaje zwolniony z opłacania składki członkowskiej.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia  

§23

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków, dalej „Walne Zgromadzenie"
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§25

W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, nowego członka, bądź członków wskazują członkowie organu. Liczba nowych członków nie może przekroczyć połowy składu organu.

§26

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§27

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§28

W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał i wszelkich decyzji należy do Walnego Zgromadzenia.

§29

 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia   oraz,  z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§30

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej, a także na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. Zarząd zobowiązany jest do powiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wszystkich członków, listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bezpośredniego porozumiewania się na odległość), w tym drodze tele- lub wideokonferencji lub za pomocą komunikatorów internetowych ilekroć Zarząd tak postanowi. W takim przypadku powiadomienie o którym mowa w ust.1 zdanie drugie zawiera informację o sposobie odbywania obrad Walnego Zgromadzenia.

§31

 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej ilości obecnych, Prezes Zarządu jest uprawniony do wyznaczenia drugiego terminu Walnego Zgromadzenia. Termin ten może być wyznaczony 30 minut  później tego samego dnia. W takim wypadku Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować oraz podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
 2. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub wiceprezes Zarządu, względnie inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zgromadzenie do tego celu. Z przebiegu obrad i głosowań sporządzany jest protokół.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek  3 członków  zarządzi się w danym przedmiocie tajne głosowanie. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. Opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdania zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie
  a)  ustanowienia kodeksu etyki Stowarzyszenia
  b)  udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
  c)  wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  d)  zmian Statutu
  e)  powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji wewnętrznych oraz ich regulaminów
  f)   rozwiązania Stowarzyszenia
  g)  odwołań od uchwał Zarządu w sytuacjach przewidzianych Statutem
  h)  wyboru członków Sądu Koleżeńskiego
  i)   odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
  j)   wykreślono
  k)  ustalanie wysokości składek członkowskich
  l)   zatwierdzania planu finansowego zaproponowanego przez Zarząd na bieżący rok obrachunkowy

m) tworzenia funduszy celowych Stowarzyszenia, funduszu statutowego, zapasowego oraz innych funduszy Stowarzyszenia.

§33

 1. Uchwała w przedmiocie odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Członków obraduje w drugim terminie, do podjęcia uchwały w kwestiach wymienionych w ustępie poprzedzającym, nie jest konieczne osiągnięcie kworum.

§34

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków: Prezesa i Wiceprezesów. Prezesa  wybiera Zarząd ze swojego grona. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 4. W przypadku zwiększenia składu Zarządu podczas trwania kadencji dokonuje się wyborów uzupełniających. Członkowie, którzy zostali wybrani  w wyborach uzupełniających kończą swoją kadencję wraz z kadencją Zarządu, do którego zostali wybrani w drodze wyborów uzupełniających.
 5. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

§35

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
 3. Zarządzenie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, w tym ustalanie budżetu
 4. Zwoływanie i przygotowywanie obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka Stowarzyszenia oraz skreślenia z listy członków
 6. Zmianę wysokości składek członkowskich zgodnie z § 36 p.2
 7. Zatrudnianie pracowników
 8. Wyznaczanie doradców
 9. Określanie obowiązków pracowników i doradców
 10. Ustalanie wysokości wynagrodzenia biegłego rewidenta oraz innych pracowników Stowarzyszenia
 11. Określenie i zmiana roku  obrachunkowego
 12. Organizowanie i kierowanie działalnością gospodarczą
 13. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.

§36

 1. (skreślony)
 2. Podniesienie wysokości składek członkowskich przez Zarząd może się odbywać raz do roku, stosownie do uzasadnionych potrzeb Stowarzyszenia, określonych uprzednio w budżecie. W przypadku podniesienia wysokości składki o więcej niż 30% dotychczasowej składki, konieczna będzie zgoda Walnego Zgromadzenia w formie stosownej uchwały.

§37

 1. W przypadku zarządu trzyosobowego do reprezentowania Stowarzyszenia, składania wszelkich oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W przypadku zarządu składającego się z więcej niż trzech osób, do reprezentowania Stowarzyszenia, składania wszelkich oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są trzej członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych bądź rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia w kwocie powyżej 50.000 zł, wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej.

§38

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym z: przewodniczącego oraz jednego wiceprzewodniczącego.

§39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności nadzór nad gospodarką finansową.
 2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 5. Wyrażanie zgody na czynności Zarządu o których mowa w § 37 p. 2 Statutu.
 6. Zatrudnianie oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

§40

W przypadku, kiedy Zarząd wystąpi do Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zgody na czynność opisaną w § 37 p. 2 Statutu Komisja Rewizyjna ma obowiązek zebrać się w ciągu 7 dni od doręczenia przedmiotowego wniosku przewodniczącemu Komisji rewizyjnej. 

§41

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

§42 

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie konfliktów między członkami, a także konfliktów między organami Stowarzyszenia, a członkami.
 2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków pisemnie.
 3. Sąd Koleżeński może nałożyć na członka następujące kary: 

  a). Upomnienia
  b). Nagany
  c). Wykluczenia ze Stowarzyszenia
 4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia
 5. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§43

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia, pracy społecznej członków, ofiarności publicznej oraz dotacji według zasad określonych w stosownych przepisach prawa.
 2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych.
 3.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 
 4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 5. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  2. 47.19.Z: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w  niewyspecjalizowanych sklepach
  3. 47.91.Z:  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  4. 58.1    Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  5. 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  6. 59.11.Z: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  7. 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  8. 63.12.Z: Działalność portali internetowych
  9. 63.99.Z: Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  10. 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  11. 71.20.B: Pozostałe badania i analizy techniczne
  12. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  13. 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  14. 72.20.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  15. 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
  16. 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  17. 79.90.C: Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  18. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  19. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
  20. 82.30.Z: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  21. 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  22. 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  23. 85.60.Z: Działalność wspomagająca edukację 
  24. 94.11.Z           Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  25. 94.12  Działalność organizacji profesjonalnych

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§44

 1. Zmiany Statutu mogą być proponowane przez każdego członka i winny być dostarczone Zarządowi na co najmniej 21 dni przed planowanym Walnym Zgromadzeniem, na którym zostaną przedyskutowane.
 2. Zmiana Statutu wchodzi w życie po jej zarejestrowaniu przez właściwy Sąd.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§45

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ oddanych głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§46

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia wszelkie pozostałe środki będą zwrócone członkom proporcjonalnie do wielkości wniesionego przez nich wkładu.

§47

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 ze zm.).

Tekst Statutu Stowarzyszenia po zmianach z dnia 16 września 2020 roku (plik PDF.)

Poprzednia wersja Statutu z dnia 5 marca 2020 r. (plik PDF.)