Konkurs

Informujemy, że termin nadsyłania prac do IV edycji konkursu został wydłużony.
 

Konkurs na najlepszą prace dyplomową

dotyczącą suplementów diety

 

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek po raz czwarty ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. 

Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim. Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:

  • uczestnicy w imieniu własnym
  • uczelnia, na której została złożona i obroniona praca dyplomowa, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą

Prace dyplomowe powinny spełniać poniższe warunki:

  • zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
  • zostały obronione w terminie od 31 października 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • zostały złożone i obronione na Uczelni;
  • praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry
  • nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3 członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady. Jury posiłkować się będzie opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym eksperta sprawozdawcy. Jury wyłoni najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

  • wartość merytoryczna pracy;
  • nowatorski i twórczy charakter pracy;
  • poziom edytorski pracy.

Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona członków KRSIO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie) nagroda pieniężna w wys. 2000,00 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa do konkursu powinny zostać przesłane w terminie do 31 marca 2024 r.

Regulamin konkursu (dokument PDF.)

Formularz zgłoszeniowy (dokument DOC.)