Kodeks Etyczny

Przewodniczący Komisji Etycznej - mec. Michał Tracz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Etycznej - mec. Aleksandra Ostrowska – Rybarczyk

 

KODEKS ETYCZNY 
CZŁONKÓW
KRAJOWEJ RADY SUPLEMENTÓW I ODŻYWEK

PREAMBUŁA

Mając na uwadze:

a)  cele statutowe Stowarzyszenia działającego pod nazwą "Krajowa Rada Suplementów i Odżywek" z siedzibą w Warszawie zwanego dalej "Stowarzyszeniem" działającego na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79, poz. 855 ze zm.), 

b)  wzgląd na potrzebę zapewnienia w sektorze producentów suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego przestrzegania prawa, zasad etyki i kultury przedsiębiorczości,

c)  dążenie do zapewnienia uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców działających na rynku suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których istotne staje się przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań,

d)  potrzebę zapewnienia wysokiej jakości produktów, oraz odpowiednich relacji wobec kontrahentów, personelu, konsumentów, pracowników i przedstawicieli handlowych  niezbędną do właściwego kierowania firmą,

e)  wolę stworzenia korzystnego postrzegania uczestników rynku płynącego z faktu obowiązywania i przestrzegania w sposób systematyczny norm etycznych przy prowadzeniu działalności gospodarczej,

f)  wymóg ujednolicenia zasad odpowiedniej reklamy i promocji produktów z branży suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, przy zapewnieniu konsumentom rzetelnej i uczciwej informacji dotyczących tych produktów,

g) różnorodność form i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Stowarzyszenia działającego pod nazwą "Krajowa Rada Suplementów i Odżywek". 

członkowie Stowarzyszenia zdecydowani osiągnąć wyżej wspomniane cele przyjmują niniejszy Kodeks Etyczny, zwany dalej „Kodeksem" zobowiązując się do jego stosowania i przestrzegania we wszystkich płaszczyznach swej działalności. 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE  

Art. 1

 1. Kodeks obowiązuje wszystkich członków Stowarzyszenia działającego pod nazwą "Krajowa Rada Suplementów i Odżywek" z siedzibą w Warszawie.
 2. Zasady etyczne zawarte w Kodeksie wynikają z ogólnych norm etycznych i prawnych dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej opartej na rzetelności i uczciwości.
 3. Zasady etyczne zebrane w Kodeksie stanowią uszczegółowienie, uzupełnienie i rozwinięcie obowiązujących przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i mają moc powszechnie uznanego zwyczaju będącego częścią zasad współżycia społecznego o etycznym charakterze.
 4. Kodeks stwarza mechanizm dobrowolnej i wzajemnej kontroli prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w tym ich reklamy. 

Art. 2

 1. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest przestrzeganie norm etycznych zawartych w-Kodeksie szacunek dla praw człowieka oraz dbanie o zachowanie godności i profesjonalizmu w zakresie swojego uczestnictwa w rynku suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i w życiu gospodarczym.
 2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest kierować się przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych oraz postanowieniami zawartymi w niniejszym Kodeksie i uchwałach organów Stowarzyszenia.
 3. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest propagować zasady i postanowienia etyczne zawarte w niniejszym Kodeksie Etyki wśród innych uczestników obrotu gospodarczego działających na rynku suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz zachęcać do ich stosowania. 
 4. Członek Stowarzyszenia deklaruje podjęcie działań na rzecz wprowadzenia w swoim przedsiębiorstwie Europejskiego Przewodnika Jakości EHPM (EHPM Quality Guide), który zawiera wytyczne w zakresie zapewnienia wysokich standardów w zakresie wytwarzania suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stanowiącego załącznik do niniejszego Kodeksu.
   

ROZDZIAŁ II

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE ZASAD KODEKSU ETYKI 

I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Art. 3

Członek Stowarzyszenia odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie postanowień Kodeksu.

Art. 4

 1. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszego Kodeksu, których strony nie zdołają rozwiązać polubownie, rozstrzygane będą przez Komisję Etyczną, funkcjonującą przy Stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Regulaminem jej działania.  
 2. Zarząd Stowarzyszenia zaproponuje  tryb postępowania w sprawach o naruszenie Kodeksu (Regulamin), który podlega akceptacji przez Członków Stowarzyszenia w trybie przewidzianym przez Statut Stowarzyszenia. 
 3. Uprawnienie do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Komisji posiada każdy Członek Stowarzyszenia. 
 4. Komisja może też podjąć postępowanie z urzędu bądź na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia Kodeksu Członek Stowarzyszenia powinien, przed skierowaniem sprawy do Komisji Etycznej, zwrócić się bezpośrednio do Członka Stowarzyszenia obwinionego za naruszenie Kodeksu z wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania naruszeń.
 6. W przypadku braku przyznania przez Członka Stowarzyszenia obwinionego o naruszenie Kodeksu faktu naruszenia lub w przypadku braku przyjęcia jego wyjaśnień przez Członka Stowarzyszenia zarzucającego naruszenie lub przez Zarząd sprawa jest przekazywana do Komisji odpowiednio przez Członka Stowarzyszenia zarzucającego naruszenie lub przez Zarząd.
 7. Każdy Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do pełnej współpracy z Komisja rozstrzygającą sprawę naruszenia Kodeksu.
 8. Orzeczenia Komisji są ostateczne w odniesieniu do zakresu jej kompetencji, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 w szczególności dotyczących zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd powszechny.

Art. 5

 1. Na wypadek ustalenia, że doszło do naruszenia zasad zawartych w niniejszym Kodeksie, Komisja orzeka o naruszeniu Kodeksu.
 2. Komisja uprawniona jest także do zastosowania wobec Członka Stowarzyszenia uznanego za winnego szczególnie rażącego naruszenia Kodeksu jak również w przypadku orzeczenia o naruszeniu Kodeksu przez tego samego Członka Stowarzyszenia  okresie ostatnich 12 miesięcy następujących środków:
  a. zobowiązania Zarządu do wnioskowania o wykluczenie Członka Stowarzyszenia,
  b. zawiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zapadłym orzeczeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia na takie działanie.
 3. Postępowanie może być prowadzone, pomimo że Członek Stowarzyszenia zaprzestał naruszeń przed zakończeniem postępowania. 
 4. Przepis ust. 3 nie znajduje zastosowania w przypadku potwierdzenia naruszenia Kodeksu przez Członka Stowarzyszenia obwinionego za naruszenie Kodeksu oraz natychmiastowego zaprzestania tego naruszenia. 
 5. Komisja zachowuje odrębność od Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia i nie posiada uprawnień tego Sądu. W szczególności nie może ona orzekać o utracie członkowstwa w Stowarzyszeniu.
 6. Komisja nie posiada innych uprawnień niż przyznane w niniejszym Kodeksie. Postanowienie to dotyczy także zakresu stosowanych sankcji.

Art. 6

 1. Członek Stowarzyszenia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za czyn popełniony przed uzyskaniem członkostwa w Stowarzyszeniu. 
   

ROZDZIAŁ III

PRODUCENCI

Art. 7.

Producentem jest każdy członek Stowarzyszenia, który prowadzi działalności gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu suplementów diety lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dalej zwane Produktami) w rozumieniu przepisów prawa. 

  

Art. 8.

 1. Producent zobowiązany jest wprowadzać do obrotu Produkty dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne oraz o składzie i właściwościach zgodnych z deklarowanym na opakowaniu i w reklamie.
 2. Producent zobowiązany jest oferować Produkty zgodne z przepisami prawa. 
 3. Producent nie będzie świadomie podawać wprowadzających konsumenta w błąd opisów dotyczących oferowanych produktów. Nie będzie również świadomie ukrywać danych o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem produktów lub ich składników.

Art. 9.

 1. Stosunki Producenta z pracownikami, personelem i przedstawicielami handlowymi będą oparte na szacunku dla godności osobistej tych osób.  

Art. 10.

 1. Stosunki pomiędzy Producentem a kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. 

Art. 11.

 1. Producent będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji metodami niezgodnymi z prawem lub dobrymi obyczajami.
 2. Producent nie będzie próbował pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.
 3. Producent nie będzie stosować wobec konsumentów nieuczciwych praktyk rynkowych.
 4. Przez praktykę rynkową dla potrzeb niniejszego Kodeksu rozumie się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta.
 5. Producent nie będzie formułować publicznie negatywnych ocen na temat produktów innych przedsiębiorców, ich systemu sprzedaży lub marketingu albo jakichkolwiek innych charakterystycznych elementów tworzących wizerunek tego przedsiębiorcy, o ile nie odpowiadają prawdzie.
 6. Producent zobowiązuje się przestrzegać zasad, o których mowa w art. 17 ust. 2-7.  

Art. 12.

 1. Producent dołoży wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym.   

Art. 13.

 1. Producent w swojej działalności będzie kierował się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Stosowanie przez Producenta testów na zwierzętach jest dopuszczalne tylko w przypadkach koniecznych i zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami opieki nad zwierzętami.

Art. 14.

 1. Działania Producenta będą charakteryzować się pełnym poszanowaniem dla obowiązującego prawa,, do którego źródeł należy zaliczyć zarówno prawo krajowe jak i wspólnotowe i międzynarodowe. 
 2. Producent powstrzyma się od wywierania wpływu na polityków, funkcjonariuszy publicznych, członków korpusu Służby Cywilnej czy innych przedstawicieli władzy metodami sprzecznymi z obowiązującym prawem lub nieetycznymi takimi jak oferowanie ww. osobom jakichkolwiek korzyści majątkowych lub niemajątkowych. 

Art. 15.

 1. Producent prowadząc działalność w innym kraju, zobowiązany jest do przestrzegania panującego w nim porządku prawnego. 
 2. Producent będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa.
 3. Producent będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.
   

ROZDZIAŁ IV

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Art. 16.

 1. Producent poczyni starania, by jego przedstawiciele handlowi, jak również wszystkie osoby, które w jego imieniu działają w związku z promowaniem Produktów (Sprzedawcy) zostaną zapoznane z postanowieniami Kodeksu i zobowiążą się do jego przestrzegania oraz do przestrzegania regulacji prawnych, oraz że mają wystarczająca wiedzę, abv udzielać dokładnych i rzetelnych informacji o Produktach, które promują.
 2. Producent zobowiązany jest organizować szkolenia dla przedstawicieli handlowych jak również Sprzedawców oraz dostarczać im niezbędnych materiałów celem umożliwienia zgromadzenia odpowiedniej wiedzy o Produktach i ich właściwościach, niezbędnej do wykonywania pracy w zgodności z postanowieniami Kodeksu i przepisami prawa. 
 3. Producent ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy za działania swoich przedstawicieli handlowych jak również Sprzedawców w tym za treść oraz sposób prowadzonej przez nich promocji.

Art. 17.

 1. Producent dochowa starań, by jego przedstawiciele handlowi jak również Sprzedawcy będą przestrzegać zasad promocji i reklamy jego Produktów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Kodeksu.
 2. Przedstawiciele handlowi nie mogą stosować wprowadzających konsumenta w błąd, oszukańczych lub nieuczciwych praktyk sprzedaży.
 3. W szczególności niedopuszczalne jest powoływanie się przez przedstawicieli handlowych na świadectwa lub opinie niepotwierdzone, nieprawdziwe, nieaktualne lub mogące wywołać u konsumenta poczucie lęku lub nie mające związku z ofertą.
 4. Przedstawiciele handlowi powinni powstrzymać się od stosowania porównań, które mogą wprowadzić konsumenta w błąd i pozostają w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji. Porównania powinny być dokonywane w sposób rzetelny i uczciwy oraz oparte na konkretnych faktach i w sposób zgodny z przepisami prawa w tym z zasadami posługiwania się reklamą porównawczą określonymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedstawiciele handlowi nie powinni formułować publicznie negatywnych ocen na temat produktów innych przedsiębiorców, ich systemu sprzedaży lub marketingu albo jakichkolwiek innych charakterystycznych elementów tworzących wizerunek tego przedsiębiorcy, o ile nie odpowiadają prawdzie. Nie wolno w nieuczciwy sposób wykorzystywać opinii o innym przedsiębiorcy, jego nazwy, znaku towarowego lub produktu.
 5. Przedstawiciele handlowi reprezentujący Producenta jak również Sprzedawcy mogą używać i korzystać tylko z takich materiałów promocyjnych i reklamowych, które zostały zatwierdzone do stosowania w tym celu przez Producenta.
 6. Materiały promocyjne i reklamowe nie powinny zawierać wprowadzających konsumenta w błąd lub oszukańczych opisów Produktu, stwierdzeń lub ilustracji.
 7. Informację o Produkcie w materiałach promocyjnych należy przedstawiać w sposób widoczny oraz w czytelnej formie.

Art. 18.

 1. Producent zapewnia, że przedstawiciele handlowi i Sprzedawcy zobowiązani będą prezentować, rozpowszechniać, rozprowadzać i upubliczniać przekazane im materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Produktów Producenta za zgodą osoby posiadającej prawo decydowania o tego rodzaju czynnościach na terenie danej placówki lub miejsca oraz wyłącznie w taki sposób który nie łączy się z niszczeniem, usuwaniem przesuwaniem, zasłanianiem lub zmianą lokalizacji już zamieszczonych materiałów promocyjnych i reklamowych innych firm, chyba że uzyska on wyraźną uprzednią zgodę osoby posiadającej prawo dysponowania określonym miejscem lub terenem na którym materiały takie są prezentowane, na dokonanie takiej zmiany. Producent zapewnia, że przedstawiciele handlowi i Sprzedawcy będą przestrzegać wewnętrznych regulaminów organizacyjnych powyższych placówek lub miejsc oraz zadbają o uporządkowanie i estetykę materiałów reklamowych. W szczególności działania promocyjne nie powinny powodować utrudnień w pracy ww. placówek lub miejsc.
 2. Jeżeli w innych miejscach, w których z uwagi na ich rodzaj lub charakter poszukiwanie osoby posiadającej prawo decydowania o wyrażeniu zgody na prezentowanie tam, rozpowszechnianie, rozprowadzanie i upublicznianie materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących Produktów Producenta, jest oczywiście niecelowe, albo połączone z nadmiernymi trudnościami przedstawiciel handlowy lub Sprzedawca może podjąć takie czynności samodzielnie, o ile nie łączą się one z niszczeniem lub uszkadzaniem jakiegokolwiek mienia lub innych urządzeń ani nie naruszają obowiązujących przepisów prawa czy wewnętrznych regulaminów organizacyjnych.
 3. Dla potrzeb niniejszego Kodeksu wystarczające jest uzyskanie zgody, o której mowa w niniejszym artykule w formie ustnej.

Art. 19.

Producent zapewnia by przedstawiciele handlowi przy wykonywaniu swoich czynności byli zobowiązani działać w sposób przejawiający się wysoką kulturą osobistą, uprzejmy i grzeczny, dbając o dobry wizerunek Producenta, którego reprezentują.

Art.  20.

 1. W przypadku Producentów prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą metody sprzedaży bezpośredniej, będących członkami Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w zakresie przedmiotu regulacji niniejszego Rozdziału zastosowanie znajduje Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej uchwalony przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ("PSSB") oraz przepisy niniejszego Rozdziału, które nie są sprzeczne z tym Kodeksem.
   

ROZDZIAŁ V

REKLAMA PRODUKTÓW 

Art. 21.

 1. Każda informacja o Produkcie, etykieta Produktu, jego reklama, oraz oficjalne informacje produkcie rozpowszechniane przez Producenta w jakiejkolwiek formie powinny być zgodne odpowiednimi przepisami prawa oraz z zasadami określonymi w postanowieniach niniejszego Kodeksu w szczególności w art. 17 ust. 2 -7.
 2. Przez reklamę w rozumieniu postanowień niniejszego Kodeksu należy rozumieć każdy przejaw działalności Producenta lub osób przez niego upoważnionych zmierzający do spowodowania wzrostu zakupu, sprzedaży lub konsumpcji jego produktów lub ich udziału w rynku suplementów diety lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezależnie od ich formy i postaci w szczególności ogłoszenia przekazywane w formie audiowizualnej, w prasie, na piśmie, ustnie lub w formie elektronicznej przeznaczoną dla środowiska zawodowego (w tym lekarzy lub farmaceutów) lub  do publicznej wiadomości.
 3. Dla potrzeb niniejszego Kodeksu konsument oznacza osobę dostatecznie uważną, poinformowaną i podejrzliwą. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa.
 4. Interpretacji pojęcia konsument należy dokonywać zgodnie z prawem wspólnotowym i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.  

Art. 22.

 1. We wszelkich przedsięwzięciach i akcjach reklamowych oraz innych formach przekazu Producent zobowiązany jest stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa w szczególności do postanowień ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia i unikać podawania nieprawdziwych lub niepełnych informacji mogących wprowadzić konsumenta w błąd.
 2. Producent będzie unikać praktyk rynkowych, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem lub połączone z celowym obchodzeniem prawa.
 3. Działania reklamowe nie mogą być obraźliwe, ani nie mogą zmniejszać zaufania do sektora suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego ani być sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Przekazy reklamowe powinny być zrozumiałe dla odbiorców. 
 5. Listy korespondencyjne / mailingowe powinny być regularnie aktualizowane przez Producenta. Na wniosek osoby, której dane znajdują się na liście korespondencyjnej / mailingowej, dane takie powinny być usunięte lub zmienione. 
 6. Wykorzystywanie faksu, poczty elektronicznej, automatycznych systemów przywoławczych, wiadomości tekstowych oraz innych elektronicznych sposobów przesyłania treści reklamowych odnoszących się do Produktów wymaga uprzedniej zgody adresata.
 7. Reklama zindywidualizowana nie powinna być uciążliwa dla jej odbiorcy.
 8. W odpowiedzi na prośby o pomoc w osobistych sprawach zdrowotnych Producent poinformuje, że prośby te należy kierować do dietetyków, oraz lekarzy, farmaceutów lub innych osób wykonujących zawody medyczne, które powinny wypowiedzieć się w indywidualnych sprawach związanych ze zdrowiem.
 9. Informacje użyte w reklamie powinny być precyzyjne, obiektywne oraz wystarczająco kompletne, aby umożliwiały adresatowi reklamy wyrobienie sobie opinii na temat wartości i znaczenia odżywczego lub zdrowotnego reklamowanego Produktu. 
 10. Reklama porównawcza musi spełniać wymogi wynikające z niniejszego Kodeksu oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 11. Wyrażenia porównawcze nie mogą być wykorzystywane bez szczegółowych i aktualnych dowodów na potwierdzenie ich prawdziwości,
 12. Określenia wskazujące na nowość produktu nie mogą być umieszczane na opakowaniach produktu wytwarzanych po upływie 12 miesięcy od dnia jego pierwszego wprowadzenia do obrotu w Polsce.

Art. 23

Reklama produktu, oraz jego etykieta lub inne oznaczenia, nie powinny być:

a)  wprowadzające konsumenta w błąd, przez przypisywnie Produktowi korzystnego oddziaływania na zdrowie lub procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie lub odwoływanie się do takich zdolności, jeżeli nie ma do tego wyraźnej podstawy w postaci obiektywnie wiarygodnych danych naukowych.

b)  wprowadzające konsumenta w błąd, poprzez przypisanie Produktowi korzystnego oddziaływania na zdrowie i procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie lub odwoływanie się do takich zdolności, jeśli podstawa naukowa lub medyczna na jakiej opiera się taka informacja dotyczy zasadniczo innej niż użyta w wyrobie formy lub postaci fizykochemicznej substancji, której przypisuje się takie zdolności,

c)  wprowadzające konsumenta w błąd, poprzez przypisanie Produktowi korzystnego oddziaływania na zdrowie i procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie lub odwoływanie się do takich zdolności, jeśli podstawa naukowa lub medyczna na jakiej opiera się taka informacja dotyczy zasadniczo innej niż użyta w wyrobie dziennej porcji substancji której przypisuje się takie zdolności,

d)  wprowadzające konsumenta w błąd, odnośnie cech charakterystycznych Produktu, jego atrybutów i składu, ilości, trwałości, miejsca pochodzenia i produkcji  lub też sposobu produkcji albo przechowywania,

e)  wprowadzające konsumenta w błąd, odnośnie opisu wpływu na zdrowie człowieka lub procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka,

f)   wprowadzające konsumenta w błąd poprzez przypisywanie Produktowi cech charakterystycznych, nie związanych z cechami środków spożywczych,

g)  wprowadzające konsumenta w błąd, poprzez wywoływanie wrażenia, że Produkt ma specjalne własności, jeżeli w rzeczywistości jego jakość i właściwości są porównywalne z innymi podobnymi środkami spożywczymi i nie odbiegają od nich w zasadniczy sposób,

h)  wprowadzająca konsumenta w błąd, poprzez zatajenie ogólnie znanych lub znanych tylko Producentowi w danym momencie stanu wiedzy naukowej ryzyk związanych z produktem.  

Art. 24

Niedopuszczalne jest przypisywanie Produktom właściwości leczniczych lub odwoływanie się do takich właściwości.

Art. 25

 1. Działania reklamowe powinny być prowadzone w sposób jawny i przejrzysty. 
 2. Materiały prasowe bezpośrednio lub pośrednio finansowane lub współfinansowane przez Producenta powinny być wyraźnie oznaczone tak by nie stwarzały wrażenia publikacji niezależnej.

Art. 26

Wzory materiałów reklamowych należy przechowywać przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym reklama była rozpowszechniana.

 

ROZDZIAŁ VI

WDRAŻANIE KODEKSU 

Art. 27.

 1. Wdrażanie i stosowanie Kodeksu powinno być połączone ze stałym  monitorowaniem jego przestrzegania ze strony właściwych organów Stowarzyszenia, na zasadach określonych w jego Statucie i innych aktach wewnętrznych.
 2. Każdy Producent powinien stale monitorować zgodność podejmowanych decyzji i metod działania z przyjętymi w Kodeksie zasadami. 
 3. Celem Producenta powinno być szczegółowe wyjaśnianie pracownikom lub przedstawicielom handlowym jak również Sprzedawcom wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za sprzeczne z Kodeksem. 
 4. Producent powinien wyznaczyć pracownika, który będzie odpowiedzialny za koordynację kontroli przestrzegania Kodeksu przez Producenta, jego pracowników, przedstawicieli handlowych jak również Sprzedawców oraz współpracowników.
 5. Każdy Producent publikuje Kodeks i upowszechnia go w najszerszym możliwym zakresie. Odpisy Kodeksu będą wydawane bezpłatnie każdemu zainteresowanemu.
   

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Art. 28.

 1. Niniejszy Kodeks Etyki został uchwalony przez Członków Stowarzyszenia działającego pod nazwą "Krajowa Rada Suplementów i Odżywek" z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w § 32 pkt. 3 a.  Statutu tego Stowarzyszenia.
 2. Kodeks Etyki wszedł w życie z dniem 16.06.2008. Niniejszy tekst zawiera zmiany wprowadzone 13.06.2011

Tłumaczenia i przykłady

Jak Grać w Automaty Do Gier Online na Prawdziwe Pieniądze? — I cały ten czas maszyna do gry na pieniadze podbijając .automaty gry kasyno automaty do gier online slots Twórcy gier starali się stworzyć wiele możliwości, które zostały zawarte w ciele maszyny. Bez wątpienia automaty online to najpopularniejsze gry.Dzisiaj mechanika tego tytułu wydaje się prosta, ale jak na rok powstania NoweKasyna.com była https://nowekasyna.com/games/slots urozmaicona. Wspaniałe czasy, a wiecie co w tym wszystkim jest najlepsze? Sloty za Darmo. Przed oczyma mrugają nam arbuzy, jabłka, gruszki, śliwki… Nastrój sklepu owocowo-warzywnego mija, gdy walce zatrzymują się, a na każdym z nich widnieje duża czerwona siódemka. Najlepsi operatorzy posiadają licencje na działanie wydawaną na terenie Unii Europejskiej, a przeważnie na Malcie. Dodatkowo Punisher i Nick Fury także mają życiówkę!

Adres Muzeum

Po każdej rozbudowie polepszało nam się uzbrojenie, co więcej — mogliśmy w każdej chwili rozłączyć wszystkie części składowe NoweKasyna udawały wtedy małe statki i zasypać wroga gradem pocisków. To bardzo szerokie pojęcie. Emerytury dla artystów będą nas kosztować co najmniej milionów rocznie. W tego kosza w salonie grałem najdłużej ze wszystkich jakie spotkałem, chociaż https://nowekasyna.com/games/slots dobrze pamiętam to były rzadkie gry…. Mystery Joker. Umieściliśmy i wciąż umieszczamy automaty różnego typu i z różnym motywem, dlatego odpowiedzą one na gusta wielu graczy.

Kara za nielegalny hazard

Wszelakie zbiry, bandziory, zakapiory, osiłki oraz przywódcy mafii będą tutaj cierpieć, oj będą! Zgodnie z oświadczeniem powołanego Członka Zarządu Spółki, że są ci to winne. Pierwsze dwie części Donpachi to dla mnie jedne z najlepszych strzelanek pionowych. Na pewno wielką zaletą tej strony jest to, że na bieżąco rozwiązuje wszelkie powstałe problemy komunikacyjne na linii gracz — kasyno. Powrót na górę strony. Przejdźmy więc do listy, o której wcześniej wspomnieliśmy i zobaczmy, które sloty NoweKasyna na największą uwagę wśród graczy: Sizzling gra na automatach — slot od firmy Novomatic.