Rada ekspercka

Komitet Stały REx:

prof. dr hab. Iwona Wawer

Przewodnicząca Rady Eksperckiej KRSIO

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Obecnie Kierownik Zakładu Zielarstwa w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Zajmuje się zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR w badaniach związków izolowanych z roślin oraz leków. W swoim dorobku ma ponad 230 publikacji naukowych, monografii, książki o aronii i suplementach diety.

Mec. Magdalena Wawrzyniak

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym, firmom z branży wyrobów medycznych oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi.

dr Andrzej Balicki

Radca prawny, szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.; rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków obronił na Uniwersytecie Warszawskim; stypendysta Uniwersytetów w Liège i Leuven, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Collegium Invisibile; członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; doradza w szczególności podmiotom świadczącym usługi medyczne, producentom leków, wyrobów medycznych i żywności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego, a także prawa konkurencji; jest częstym prelegentem na konferencjach branżowych i autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013).

dr n. prawnych Ewa Butkiewicz

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za praktykę life science i postępowań regulacyjnych oraz praktykę usług płatniczych. Posiada tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwinęła i nadzoruje praktykę kancelarii w dziedzinie life science. Jest Przewodniczącą Grupy Life Science w ramach Lex Mundi, jednego z największych niezależnych stowarzyszeń firm prawniczych na świecie. Zajmuje się prawem farmaceutycznym, prawem żywnościowym, regulacjami dotyczącymi kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Reprezentuje klientów z sektora life science w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sporach patentowych. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła jako doradca w 2003 roku. Od listopada 2004 roku jest wspólnikiem kancelarii.

dr hab. n. farm. Katarzyna Paradowska

Pracuje na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta; doktorat w dziedzinie nauk farmaceutycznych; rozprawę habilitacyjną obroniła w tej samej dyscyplinie. Główny temat zainteresowań to zastosowanie technik Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (zarówno w roztworze jak w ciele stałym) oraz modelowania molekularnego w badaniu struktury nowo syntetyzowanych związków chemicznych o potencjalnym działaniu leczniczym oraz związków izolowanych z surowców roślinnych, szczególnie tych wykazujących aktywność biologiczną. Zajmuje się także badaniem składu i właściwości antyoksydacyjnych produktów farmaceutycznych i żywnościowych, w szczególności: żywności funkcjonalnej i suplementów diety, ekstraktów roślinnych, kosmetyków i ich składników.

dr n. prawnych Żaneta Zemła-Pacud

Radca prawny w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science. Dr nauk prawnych, autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz  licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji life science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ochronie własności przemysłowej, w tym – ochronie danych regulacyjnych i ochronie know-how. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i life science o zasięgu międzynarodowym. Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia dla sektora biznesu, rzeczników patentowych i sędziów. Jako ekspert współpracuje z UPRP oraz WIPO. Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów naukowych, m.in. członkiem-założycielem interdyscyplinarnej sieci naukowej IP in Agriculture. Jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje projektem badawczym Regulatory Data Protection in European IP Law, oraz stypendystką Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Międzynarodowych Studiów Własności Intelektualnej w Strasburgu.

Eksperci Rady (alfabetycznie):

 

 1. prof. zw. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 2. dr n. biochem. Teresa Brodniewicz - MTZ Clinical Research Sp. z o. o. (czytaj więcej)
 3. prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 4. mgr inż. Jan Gąsiorek - Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzierzy
 5. prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 6. mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk -Andrzejewsja Sp.j. (czytaj więcej)
 7. mec. Joanna Krakowiak - Wardyński i Współnicy sp. k. (czytaj więcej)
 8. dr n. biol. Maria Ładyga - Instytut Sportu 
 9. dr n. med. Wojciech Marlicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 10. dr Agnieszka Matusiak - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 11. dr n.zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (czytaj więcej)
 12. mgr. Alicja Michałowska - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. ( czytaj więcej)
 13. prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska - Uniwersytet Łódzki
 14. mgr inż. Grażyna Osęka - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk-Andrzejewska Sp.j. (czytaj więcej)
 15. dr n. farm. Andrzej Pokrywka - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie 
 16. dr n. biol. Karolina Rudnicka - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 17. dr hab. Dorota Szostak-Węgierek -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 18. mgr Daniel Szostek - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 19. dr prawa Agnieszka Szymecka-Wesołowska - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 20. prof. dr hab. Bożena  Waszkiewicz-Robak- PWSIP w Łomży
 21. dr prawa Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (czytaj więcej)
 22. dr n. chem. Katarzyna Zawada - Warszawski Uniwersytet Medyczny