Rada ekspercka

Komitet Stały REx:

prof. dr hab. Iwona Wawer

Przewodnicząca Rady Eksperckiej KRSIO

Emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym. Obecnie Kierownik Zakładu Zielarstwa w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Zajmuje się zastosowaniem spektroskopii NMR i EPR w badaniach związków izolowanych z roślin oraz leków. W swoim dorobku ma ponad 230 publikacji naukowych, monografii, książki o aronii i suplementach diety.

Mec. Magdalena Wawrzyniak

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w Kancelarii Food & Pharma Legal Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j. gdzie koncentruje się na doradztwie firmom farmaceutycznym, firmom z branży wyrobów medycznych oraz podmiotom wytwarzającym i dystrybuującym środki spożywcze, w tym suplementy diety, m in. w zakresie wprowadzania do obrotu, znakowania, dystrybucji oraz reklamy. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi.

dr Andrzej Balicki

Radca prawny, szef zespołu regulacyjnego w kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.; rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowych i polskich regulacji rynku leków obronił na Uniwersytecie Warszawskim; stypendysta Uniwersytetów w Liège i Leuven, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Collegium Invisibile; członek Rady Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek; doradza w szczególności podmiotom świadczącym usługi medyczne, producentom leków, wyrobów medycznych i żywności w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego, a także prawa konkurencji; jest częstym prelegentem na konferencjach branżowych i autorem szeregu publikacji, w tym współautorem pierwszego komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Wolters Kluwer, 2013).

dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora nzw; doktorat w dziedzinie nauk chemicznych realizowała na Wydziale Chemicznym PW, we Francji (CNRS) i Niemczech (GKSS); rozprawę habilitacyjną obroniła w kierunku biotechnologia; za osiągnięcia naukowe otrzymywała stypendium FNP, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz otrzymała Medal Młodego Uczonego PW; założyła szkołę HPLC i technik sprzężonych realizującą kursy specjalistyczne na Wydziale Chemicznym PW; specjalizuje się w badaniu biodostępności i mechanizmu transportu/przemian: kompleksów metali stosowanych we współczesnej medycynie (platyny, rutenu, złota i galu) oraz kompleksów zawierających makro- i mikroelementy obecnych w suplementach żywności pochodzenia syntetycznego i naturalnego (m.in. Fe, Co, Cu, Zn, Cr, V, I, Mn, Mo).

dr n. prawnych Ewa Butkiewicz

Jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za praktykę life science i postępowań regulacyjnych oraz praktykę usług płatniczych. Posiada tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwinęła i nadzoruje praktykę kancelarii w dziedzinie life science. Jest Przewodniczącą Grupy Life Science w ramach Lex Mundi, jednego z największych niezależnych stowarzyszeń firm prawniczych na świecie. Zajmuje się prawem farmaceutycznym, prawem żywnościowym, regulacjami dotyczącymi kosmetyków, suplementów diety oraz wyrobów medycznych. Reprezentuje klientów z sektora life science w sporach administracyjnych i cywilnych, w tym w sporach patentowych. Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła jako doradca w 2003 roku. Od listopada 2004 roku jest wspólnikiem kancelarii.

Tomasz Kaczyński

Radca prawny i Senior Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia na kierunku Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.Świadczy bieżące doradztwo ponad czterdziestu przedsiębiorcom funkcjonującym na rynku farmaceutycznym oraz kosmetycznym, w tym producentom, dystrybutorom i sieciom aptek. Zakres jego ekspertyz obejmuje wszystkie obszary prawa farmaceutycznego, od rejestracji produktów, przez kwestie refundacyjne, zagadnienia wytwarzania, dystrybucji, importu równoległego, po prawo reklamy i regulacje badań klinicznych. Specjalizuje się również w zakresie prawa żywnościowego, w szczególności regulacji dotyczących FSMP i suplementów diety.

dr hab. n. farm. Katarzyna Paradowska

Pracuje na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta; doktorat w dziedzinie nauk farmaceutycznych; rozprawę habilitacyjną obroniła w tej samej dyscyplinie. Główny temat zainteresowań to zastosowanie technik Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (zarówno w roztworze jak w ciele stałym) oraz modelowania molekularnego w badaniu struktury nowo syntetyzowanych związków chemicznych o potencjalnym działaniu leczniczym oraz związków izolowanych z surowców roślinnych, szczególnie tych wykazujących aktywność biologiczną. Zajmuje się także badaniem składu i właściwości antyoksydacyjnych produktów farmaceutycznych i żywnościowych, w szczególności: żywności funkcjonalnej i suplementów diety, ekstraktów roślinnych, kosmetyków i ich składników.

Eksperci Rady (alfabetycznie):

 

 1. dr n. biochem. Teresa Brodniewicz - MTZ Clinical Research Sp. z o. o. (czytaj więcej)
 2. prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 3. prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 4. mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk -Andrzejewsja Sp.j. (czytaj więcej)
 5. mec. Joanna Krakowiak - Wardyński i Współnicy sp. k. (czytaj więcej)
 6. dr n. biol. Maria Ładyga - Instytut Sportu 
 7. dr n. med. Wojciech Marlicz - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 8. dr Agnieszka Matusiak - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 9. dr n.zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (czytaj więcej)
 10. prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska - Uniwersytet Łódzki
 11. mgr inż. Grażyna Osęka - Foodie - G.Osęka i I.Kowalczyk-Andrzejewska Sp.j. (czytaj więcej)
 12. dr n. farm. Andrzej Pokrywka - Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie 
 13. dr n. biol. Karolina Rudnicka - Uniwersytet Łódzki (czytaj więcej)
 14. dr hab. Dorota Szostak-Węgierek -Warszawski Uniwersytet Medyczny
 15. mgr Daniel Szostek - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 16. dr prawa Agnieszka Szymecka-Wesołowska - Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j. (czytaj więcej)
 17. prof. dr hab. Bożena  Waszkiewicz-Robak- PWSIP w Łomży
 18. dr prawa Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (czytaj więcej)
 19. dr n. chem. Katarzyna Zawada - Warszawski Uniwersytet Medyczny