Konkurs na najlepszą prace dyplomową

 

 

Konkurs na najlepszą prace dyplomową

dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

 

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek po raz drugi ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy oraz zwiększenie świadomości w tym zakresie. 

Prace dyplomowe oznaczają prace na poziomie licencjackim, magisterskim oraz doktorskim. Uczestnictwo w Konkursie mogą zgłaszać:

  • uczestnicy w imieniu własnym
  • uczelnia, na której została złożona i obroniona praca dyplomowa, w imieniu uczestnika i za jego pisemną zgodą

Prace dyplomowe powinny spełniać poniższe warunki:

  • zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim
  • zostały obronione w terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2016r.
  • zostały złożone i obronione na Uczelni;
  • praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry
  • nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.

Prace dyplomowe zgłoszone w ramach konkursu oceniać będzie jury składające się z 3 członków Rady Eksperckiej reprezentujących Stały Komitet Rady. Jury posiłkować się będzie opinią 2 ekspertów Rady wybranych w zależności od tematyki zgłoszonych prac, w tym eksperta sprawozdawcy. Jury wyłoni najlepszą pracę oraz, jeśli tak zdecyduje, prace wyróżnione; może również odstąpić od przyznania nagrody.

Skład jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Ocenie w ramach konkursu podlegać będzie:

•   wartość merytoryczna pracy;

•   nowatorski i twórczy charakter pracy;

•   poziom edytorski pracy.

Nagrodę na wniosek jury (Rady Eksperckiej) przyznaje Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i jest nią staż (min. miesięczny) w firmie zainteresowanej tematem pracy (z grona członków KRSIO lub spośród sponsorów Konkursu). Nagrodą może być również (zamiennie) nagroda pieniężna w wys. 2000,00 zł.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie KRSIO w zakładce Rada Ekspercka.

 

 

Powrót do listy